Бөлімдер

  План работы заведующих отделений на 2022-2023 учебный год

     Бөлім басшылығын Қарағанды экономикалық университетінің ректоры бекіткен бөлім меңгерушілері жүргізеді.

     Бөлім меңгерушілері қызмет барысында ұйымдастырушылық-құқықтық құжаттарды - Қазақстан Республикасы Конституциясын,  ҚР  «Білім туралы», «Ғылым туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңдарын,  Қазақстан Республикасының басқа заңдарын, ҚР өкіметі Қаулылары мен шешімдерін және ҚР ғылым және білім Министерствосының нормативтік құжаттарын, ҚР мамандықтар бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын басшылыққа алады.

     Бөлім меңгерушілері қамтамасыз етеді:

     1) Бөлімдегі оқу және тәрбие жұмысын ұйымдастыруды және басқаруды;

     2) Оқу бағдарламалары мен жоспарларының орындалуын;

     3) Білім алушылардың оқу үлгерімін есепке алуды ұйымдастыруды;

     4) Білім алушылардың тәртібін қадағалауды;

     5) Білім алушылардың курстық және дипломдық жоба жұмыстарының орындалуын бақылауды;

     6) Степендиальдық комиссия (күндізгі бөлім) жұмысына қатысуды;

     7) Бөлім жұмысын есепке алу және есеп беруді;

     ҚҚЭУ ЭБҚ колледжінің 29 тамыз 2018 жылы бекіткен ұйымдастыру құрылымына сәйкес, ҚҚЭУ экономика, бизнес және құқық колледжінде  5 бөлім, оның ішінде 1 сырттай-қашықтықтан оқыту бөлімі жұмыс істейді.

 

 

 7utesheva zs1

 

 

 

 

 Отделение Права- осуществляет подготовку специалистов среднего звена по образовательной программе:  
   - 0201000 «Правоведение»
   - 0511000 «Туризм» (по отраслям)
   - 0513000 «Маркетинг» (по отраслям)
   - 0514000 «Оценка»
По рабочей профессии:
   - 05110 32 «Туристический агент»
Зав.отделением: Утешева Зайдакуль Советовна
Специальности: 0201000 «Правоведение»
Контингент студентов: 259 студентов
   - на государственном языке – 118 студентов.
В студенческий совет колледжа входят следующие студенты отделения: Шакенов Рустем (П-23), Ли Дарья (П-24), Жанбырбаев Жанболат (П-24), Карвонец Данил (П-24), Джамбулов Арман (П-21к), Ерген Акылжан (П-21к), Аршенов Жан (П-21к), Попова Ангелина (П-23), Шантарович Лилия (П-23), Тришина Вероника (П-23), Ожан Айнур (П-21к), Агайдарова Айдана (П-31к), Жакупбекова Мадина (п-32к), Аукешова Фариза (П-23), Габдуллина Диана (п-24), Ишина Полина (П-24)
Выпускающей цикловой комиссией специальностей является: ПЦК юридических дисциплин

 

 

 

   

 Информационно-технологическое отделение - осуществляет подготовку специалистов среднего звена по образовательным программам:
   - 1305000 «Информационные системы»
   - 1226000 «Технология и организация производства продукции предприятий питания»
   - 0601000 «Стандартизация, метрология и сертификация»
По рабочим профессиям:
   - 130501 1 «Дизайнер»
   - 122605 2 «Изготовитель пищевых полуфабрикатов»
Зав. отделением: Маханова Анара Михайловна
Контингент студентов: 463 студента, в том числе:
   - на государственном языке – 169 студентов
   - по государтсвенному образовательному заказу – 205 студентов.
В студенческий совет колледжа входят следующие студенты отделения: Кусмуганбетова Дильназ (СТ-22), Титов Василий (ИС-21), Ефремов Данил (ИС-21)
Выпускающей цикловой комиссией специальностей являются: ПЦК технологических дисциплин и ПЦК специальных информационных систем и общеобразовательных дисциплин

 

 Kuneva ZS2.JPG (173 KB)

 

 

 

 Заочно-дистанционное отделение - осуществляет подготовку специалистов среднего звена по образовательным программам:
   - 0201000 «Правоведение»
   - 0513000 «Маркетинг» (по отраслям)
   - 0515000 «Менеджмент»
   - 0516000 «Финансы» (по отраслям)
   - 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям)
   - 0519000 «Экономика»
   - 1305000 «Информационные системы»
   - 1226000 «Технология и организация производства продукции предприятий питания»
   - 0601000 «Стандартизация, метрология и сертификация»
Зав. отделением: Кунева Жибек Сансызбаевна
Контингент студентов: 445 студенов, в том числе:
   - на государственном языке – 130 студентов
Выпускающей цикловой комиссией специальностей являются: ПЦК технологических дисциплин, ПЦК юридических дисциплин, ПЦК экономических дисциплин, ПЦК специальных информационных систем и общеобразовательных дисциплин, ПЦК туризма и бизнеса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7utesheva zs1

Құқық бөлімі - білім бағдарламалары бойынша  орта буынды мамандар даярлайды:
   - 0201000 «Құқықтану»
   - 0511000 «Туризм» (салалар бойынша)
   - 0513000 «Маркетинг» (салалар бойынша)
   - 0514000 «Бағалау»
Жұмысшы мамандығы бойынша:
   - 05110 32 «Туристік агент»
Бөлім меңгерушісі: Утешева Зайдакуль Советовна
Мамандық: 0201000 «Құқықтану»
Студенттер саны: 259 студент, оның ішінде:
   - мемлекеттік тілде – 118 студентов.
Колледждің студенттік кеңесіне бөлімнің мына студенттері қатысады: Шакенов Рустем (П-23), Ли Дарья (П-24), Жанбырбаев Жанболат (П-24), Карвонец Данил (П-24), Джамбулов Арман (П-21к),  Ерген Акылжан (П-21к), Аршенов Жан (П-21к), Попова Ангелина (П-23), Шантарович Лилия (П-23), Тришина Вероника (П-23), Ожан Айнур (П-21к), Агайдарова Айдана (П-31к),  Жакупбекова Мадина (п-32к), Аукешова Фариза (П-23), Габдуллина Диана (п-24),  Ишина Полина (П-24)
Мамандық бойынша  бітіртетін циклдік комиссия:  құқықтық пәндер ЦК

8snegireva mv1

Ақпаратты-технологиялық бөлім - білім бағдарламалары бойынша  орта буынды мамандар даярлайды:
   - 1305000 «Ақпараттық жүйелер»
   - 1226000 «Тамақтандыру мекемелері  тағамдарының технологиясы және оны ұйымдастыру» 
   - 0601000 «Метрология, стандарттау және  сертификаттау»
Жұмысшы мамандығы бойынша:
   - 130501 1 «Дизайнер»
   - 122605 2 «Жартылай тамақ өнімін өндіруші»
Бөлім меңгерушісі: Снегирева Марина Васильевна
Студенттер саны: 463 студент, оның ішінде:
   - мемлекеттік тілде – 169 студент
   - мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша – 205 студент.
Колледждің студенттік кеңесіне бөлімнің мына студенттері қатысады:
Кусмуганбетова Дильназ  (СТ-22), Титов Василий (ИС-21), Ефремов Данил (ИС-21)
Мамандық бойынша  бітіртетін циклдік комиссия:  технологиялық пәндер ЦК,  арнайы ақпараттық жүйе және жалпы білім беретін пәндер ЦК 

 

 Kuneva ZS2.JPG (173 KB)

Сырттай-қашықтықтан оқыту бөлімі  - білім бағдарламалары бойынша  орта буынды мамандар даярлайды:
   - 0201000 «Құқықтану» 
   - 0513000 «Маркетинг» (салалар бойынша) 
   - 0515000 «Менеджмент»
   - 0516000 «Қаржы» (салалар бойынша) 
   - 0518000 «Есеп және аудит» (салалар бойынша) 
   - 0519000 «Экономика»
   - 1305000 «Ақпараттық жүйелер»
   - 1226000 «Тамақтандыру мекемелері  тағамдарының технологиясы және оны ұйымдастыру» 
   - 0601000 «Метрология, стандарттау және  сертификаттау»
Бөлім меңгерушісі: Кунева Жибек Сансызбаевна
Студенттер саны: 445 студент, оның ішінде:
   - мемлекеттік тілде – 130 студент
Мамандық бойынша  бітіртетін циклдік комиссия:
экономикалық пәндер ЦК, технологиялық пәндер ЦК,  арнайы ақпараттық жүйе және жалпы білім беретін пәндер ЦК,  туризм және бизнес  пәндер ЦК,  технологиялық пәндер ЦК,  құқықтық пәндер ЦК.

     Бөлім меңгерушілерінің жұмыс істеу бағыты ҚҚЭУ ЭБҚ колледжінің миссиясына, және ҚҚЭУ ЭБҚ колледжін дамытудың 2017-2020 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының негізгі мақсаттары және сапаны қамтамасыз етудің  ішкі саясатына  сәйкес құрылған.

     Бөлім меңгерушілері оқу-тәрбие жұмысын жүргізуде студенттердің ата-аналарымен, жергілікті полициялық қызмет бөлімінің ювенальдық топ инспекторымен бірлесе жұмыс істейді.

     Оқыту барысында меншіктің барлық түрі мен әртүрлі қызмет саласындағы кәсіпорындардағы басқарушылық,  кәсіпкерлік, коммерциялық,  заңдық, технологиялық және ақпараттық қызметтің іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыруға көп көңіл бөлінгендіктен колледж түлектерінің  дайындығы үнемі  жоғары деңгейден көрінеді.

     Колледж бітірген түлектердің 50% астамы кешенді тестілеуді жақсы тапсырып,  ҚҚЭУ сәйкес мамандықтарына оқуға түседі.

     Бізде оқу өте қызық және мамандық  бойынша жұмысқа тұру мүмкіншілігі де мол.

     Біз білім алушыларға толық, сапалы білім беріп, оның  жан-жақты білім алуына барлық жағдай жасаймыз.

     Біз сізді колледжге шын ниетпен қабылдаймыз және  оқуда озат,  өмірде өз орныңызды табуға көмектесеміз.

     Бұл колледждің ғылыми және қоғамдық салада жоғары жетістікке жетуінің сенімді кепілі болып табылады.

Қате табылды ма? Тінтуірмен емле қатесін таңдап, Ctrl + Enter басыңыз Көмегіңізге рахмет!